KARS Haber Girişi : 16 Haziran 2022 21:05

Kars Valiliği Genel Emir Yayınladı

Düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle Kars'ta etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmasının oluşturulması amacıyla Kars Valiliği'nce Genel Emir hazırlandı.

Kars Valiliği Genel Emir Yayınladı

Düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle Kars’ta etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmasının oluşturulması amacıyla Kars Valiliği’nce Genel Emir hazırlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün imzasıyla ‘Düzensiz göçle mücadele (yabancıların ülkemiz içerisindeki seyahatleri) Valilik Genel Emri’ başlığıyla yayınlanan emirde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır. Ülkemiz Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında hedef ülke konumuna gelmiştir.               

Düzensiz göç akınları karşısında, düzensiz göçle mücadele alanında kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle ülke içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması temel hedeflerimizdir. Alınan tüm tedbirler karşısında, özellikle göçmen kaçakçılarının yeni yöntemler kullandığı, düzensiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”,

Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …” hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, göçmen kaçakçılığının önüne geçilmesi, güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, ilimizde bulunan yabancıların ülke içerisindeki seyahat etmelerine imkân sağlayan belgeleri düzenleyen usul ve esaslara aykırı olarak ve/veya yetkili makamların izni alınmadan hareket etmelerini engellemek amacıyla;

-              Ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde ekte yer alan ve yabancıların iller arası seyahatlerine imkân tanıyan belgelerin kontrolünün zorunlu hale getirilmesi, söz konusu belge kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari para cezası uygulanması ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılması,

-              Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ile kolluk birimlerimizce tır parklarında denetimlerin arttırılması maksadıyla gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması hususlarına riayet edecektir.

                Başta kolluk birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu Genel Emir tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.