KARS Haber Girişi : 02 Ağustos 2021 20:06

Kars'ta Orman Yangınları İçin Tedbir Kararları Alındı

Kars Valiliği orman yangınlarıyla mücadele komisyonu kararlarını açıkladı.

Kars Valiliği'nden yapılan karar açıklamasında;
"YANGINDAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER:
1-İlçe Kaymakamları Orman İşletme Müdürlükleriyle müştereken orman yangınları ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmak amacı ile muhtarların katılacağı toplantılar yapacaklar, bu toplantılarda muhtarlara; Muhtar ve İhtiyar Heyetinin ormanların korunmasında 6831 sayılı Yasanın 81. maddesine müsteniden çıkarılan talimatname ve 6831 sayılı Yasanın 69.maddesine istinaden düzenlenen; Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler hakkındaki Yönetmelikteki görev, yetki ve sorumlulukları hatırlatılarak bunların aynen yerine getirilmesi istenecektir.
2-Köyler ve ilçeler arasındaki sınır ihtilaflarının temelinde orman ihtilafı yattığından, bu konunun da orman koruma ve orman yangınları ile mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğinden mülki amirliklerce bu konunun üzerine titizlikle gidilerek ihtilaflar halledilmeye çalışılacaktır.
3-Terör örgütlerinin Devlete zarar vermek, bölge halkının tarım arazisi kazanmak, üretim ve iş taleplerinin orman işletmelerince karşılanamaması üzerine kasıtlı olarak, usulsüzce kestikleri ağaçları ve açtıkları yerleri gizlemek amacıyla bilinçli olarak çıkardıkları orman yangınları ile anız yakılmasından doğacak orman yangınlarının çıkmasını önlemek amacıyla:
a)6831 Sayılı Yasanın 4114 sayılı Yasayla değiştirilerek 76.maddesi gereğince; ‘’Ormanlara 4 km. mesafede veya bu kanunun 31.ve 32.maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, yakanlara ne gibi cezaların verileceği, ayrıca 6831 Sayılı Yasanın muhtelif maddelerine göre köylülerin; Yangına iştirakleri halinde yapacakları işler ile yangına iştirak etmemeleri durumunda alacakları cezaların neler olacağı’’ orman işletme müdürlüklerince lüzum görülürse bastırılacak afişlerle daha önceki yıllarda olduğu gibi bütün köylere, mahallelere ve ilgililere duyurulacaktır.
Orman Teşkilatı tarafından köylerde orman yangınının önlenmesi ve orman yangını çıktığında söndürülmesi konusunda bilinçlendirme amacıyla sürekli bilgilendirme yapılacaktır.
b) 4–8 kişiden oluşan 7 adet İlk Müdahale Ekibi, sezon boyunca 24 saat açık tutulan Telsizleri, telsizlerde yöreyi iyi bilen haberleşme elemanları ile 2 Orman İşletme Müdürlüğü bu kararlara aynen uyacaklardır.
c)Yangın tehlikesinin nedeniyle 01.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında ormana giriş çıkışların yasaklandığı, özellikle tatil günlerinde yeterince orman muhafaza memuru görevlendirilerek devriye gezmeleri, lüzum görülmesi ve talep edilmesi halinde jandarmadan bu konuda yardım istenmesi, ormanların izin verilen bölümleri hariç herhangi bir yerinde piknik yapılması önlenecektir.  
ç) Orman İşletme Müdürlükleri yangına hassas olup önem ve öncelik arz eden yerlerdeki uyarı levhalarını artırarak en ücra köşelere kadar götürecekler, bu levhaların kontrolleri de orman muhafaza memurlarına yaptırılacak, her ne suretle olursa olsun, piknik tüpü de dâhil hiçbir şekilde ateş yakılmayacak, sıcak piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek, ayrıca giriş-çıkışların yasaklandığı yerlere de girişin yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları konacaktır.
d)Piknik yapanların ve ateş yakanların piknik yapmamaları ve ateş yakmamaları hususunda devriye görevi yapan görevliler tarafından uyarılmaları, ateş yakmakta ve piknik yapmakta ısrar etmeleri durumunda araçların plaka numaraları ile sürücülerin adresleri alınarak buralarda çıkabilecek orman yangınından kendilerinin sorumlu tutulacakları konusunda uyarılacaklar, ısrar etmeleri halinde yasal işlem yapılmak üzere suç zaptı tanzim edeceklerdir.
e)Piknik amacıyla orman içerisinde ateş yakmama konusunda yöre halkını bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacaktır.
f)Mevcut yolların kenarlarında Orman İşletme Müdürlüklerince yangın emniyet şeritleri oluşturulacaktır. Yangın emniyet şeridi çalışmaları esnasında ARAS EDAŞ ve  Karayolları 18 Bölge Müdürlüğünce gerekli yardımda bulunacaktır.
g)Her ilçedeki orman yangınları komisyonları, piknik alanlarını belirleyip, gerekli koruma tedbirlerini alacaklardır.
ğ) İlimiz hudutlarında yangına hassas olan, Devlet karayolları kenarlarındaki yanıcı maddelerin ise Karayolları 18 Bölge Müdürlüğünce temizlenmesi için ilgili Birim amirlerince personellerine talimatlanacaktır.
h)Yangına hassas ve yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde; giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak, gerekirse jandarma tarafından devriye gezilecek, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köylülerden gördükleri şüpheli yabancıları güvenlik kuvvetlerine bildirmeleri istenecek, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Yasası tam anlamıyla uygulanacak, piknik yerlerini çalıştırmak üzere kiralayanlara yapılacak taahhütnamelerde; Sorumluluk alanlarında orman yangınları ile ilgili almaları gereken tüm tedbirler yer alacak, bu tedbirler alınmadığı takdirde çıkacak orman yangınlarından sorumlu tutulacakları da açıkça belirtilecektir.
i)Orman köylülerinin ormana olan yükünü azaltan ve köye ekonomik girdi sağlayan ORKÖY kredilerinin yangına hassas mıntıkalarda bulunan köylere kaydırılması hususunda Orman İşletme Müdürlükleri gerekli çalışmaları yapacaktır.
j)Orman İşletme Müdürlükleri lüzum gördükleri zamanlarda giriş-çıkışların belli süreler için yasaklanmasını istedikleri ormanlarla ilgili olarak 6831 sayılı Yasanın 74.maddesi gereğince mülki amirliklerden talep edeceklerdir.
k)Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile okullarda, müftülükler vasıtası ile camilerde orman yangınları ile ilgili olarak aydınlatıcı bilgiler verilecektir. Ayrıca okullarda orman ve ağaç sevgisi ile ilgili yarışmalar düzenlenecektir. Bu konuda ilgili orman işletme müdürlükleri gerekli yardımda bulunacaklardır.
l)Meteoroloji İl Müdürlüğü; 1 Ağustos –31 Ekim tarihleri arasında haftalık hava tahmin raporu ve günlük meteorolojik veriler ile ilgili bilgileri Orman Bölge Müdürlüğü’nün 235 05 87 numaralı faksına düzenli olarak fakslayacaktır. Nisbi nem oranının orman yangınları bakımından alarm durumunu gerektiren %30 un altına düşmesi durumunda Valiliğe, Alo 156 ile Jandarma Hareket Merkezine, Alo 155 ile Emniyet Müdürlüğüne, Alo 177 ve 112 ile de Orman Bölge Müdürlüğüne derhal bildirecek; bu ihbarı alan Orman Bölge Müdürlüğünün yangın nöbetçi amiri; itfaiye ile nöbetçi kurumlara hazırlıklı olmaları için bilgi verecek yangın ilk müdahale ekiplerini alarm durumuna geçirecek, bu durum Nisbi nem oranının %40 in üzerine çıkmasına kadar devam edecektir.
m)Orman İşletme Müdürlüklerince yangın mükellef listeleri köylerin bağlı bulunduğu jandarma karakollarına en geç 1 Ağustosa kadar ulaştırılacaktır. 
n)Kararda adı geçen kamu kurumlarının yetkilileri yangın sezonu boyunca her an irtibat kurulacak şekilde gittikleri yerleri ilgili personele bildireceklerdir.
o)İl Jandarma Komutanlığı orman kaçakçılığı ve orman yangınlarıyla ilgili olarak Orman Teşkilatının talebi halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli yardımı yapacaktır.

ö)Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği sahalarda orman yangınlarının çıkmaması ve önlenmesi için her türlü tedbirleri alacak, bu işlerde çalışan işçi guruplarını uyaracaktır.
p)Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü av koruma faaliyetleri, özellikle İlkbahar ve Sonbahar aylarında artırılarak avcı ateşinden çıkan orman yangınları önlenecektir.
r)Aras EDAŞ’a ait elektrik nakil hatlarının temizliği bu kurumla, mahalli Orman İşletme Müdürlüklerince koordineli şekilde yapılarak bu hatlardan yangın çıkması önlenecektir.
s) Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği sahalardaki yangın emniyet yol ve şeritlerinin bakımları, akaryakıt ve yağ giderleri Orman Bölge Müdürlüğünce karşılanarak, Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılacaktır.
ş)Yangına hassas bölgelerde; yangın sezonu boyunca makine parkları hazır halde tutulacak orman yangını olması halinde akaryakıtı ilgili İşletme Müdürlüğünce karşılanmak üzere; DSİ. 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Özel İdare İl Müdürlüğü ile Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü ağır iş makineleri; Belediyece de itfaiye araçları il kriz merkezinin talebi üzerine verilecektir.
Ayrıca bu makineler Orman Bölge Müdürlüğünün talebi halinde yangın mahalline hareket edecekler ve Orman Bölge Müdürlüğü yangının şiddetli olması ve tehlike arz etmesi durumunda bu kurumlardan ek iş makinesi talep edebilecektir.
t)Yangın çıkma riski bulunan çöp depolama alanları için Belediyeler gerekli tedbirleri alacak, buradaki olası yangınlar Belediye Başkanlıkları tarafından öncelikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını dozer ile çevirip şerit açacak, kritik günlerde bu alanlarda Belediye Başkanlıklarınca dozer ve arazöz görevlendirilecektir.
u)İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüklerinin talebi halinde yangın ilk müdahale ekiplerine, orman yangınlarında olası yaralanma ve zehirlenmelere karşı ilk yardım eğitimi verilecektir.
ü)Köy telefonları muhtarlıklar tarafından devamlı çalışır vaziyette bulundurulacaktır.
v)Orman İşletme Müdürlüklerince yangın riskinin az olduğu saatlerde (öğleden evvel) yol kenarlarında yangın çıkma ve yayılma tehlikesini arttıran cam, kâğıt, plastik vb. gibi yanıcı maddeler toplattırılacaktır.
B) YANGIN ANINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
1-Orman Teşkilatı yangın ihbarını alır-almaz:
a)Jandarma ve Emniyet Teşkilatına derhal haber verecektir.
b)Yangın mükelleflerinin toplanıp yangın mahalline sevk edilmesi konusu bir hayli zaman aldığından ve yangına ilk müdahalede gecikmelere sebep olduğundan, özellikle yangın mükelleflerinin süratli bir biçimde toplanıp yangına şevki konusunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Bölük Komutanlıklarının, yangının çıktığı mahallin orman teşkilatına yardımcı olmaları sağlanacaktır.
c)Güvenlik kuvvetleri yangın mahalline giriş-çıkış yollarını süratle kontrol altına alarak, girip-çıkanların kimlik kontrollerini yapacak, şüpheli görünenler hakkında gerekli işlemleri yapacaklardır.

d)İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları haberdar edilip, iş makinelerinin en seri biçimde yangın mahalline intikali sağlanacaktır. 
e) Orman Teşkilatı; 
Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun iş bu kararında imzaları bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzeydeki yetkilisinden veya yangın vukuunda mevcut bulunan yetkilisinden, orman yangını vukuunda 657 Sayılı Devlet Memurları statüsünde olan veya işçi statüsünde olan insan gücü talebinde bulunabilecek, ayrıca; Kamyon, minibüs, pikap gibi hizmet vasıtaları ile su tankı, arozöz, dozer, kepçe gibi iş makineleri ile treyler isteyebilecektir. Talep olunan insan gücü ve diğer imkânlar bu talebe muhatap olan kamu kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilecektir.
f) Orman yangını vukuunda talep olunan ve buna karşılık verilen personel ve araç gibi imkânlar, Orman Bölge Müdürlüğünün sevk ve idaresi ile kılavuz eşliğinde orman yangınının çıktığı bölgeye gönderilecek, mıntıkanın İşletme Müdürünün veya vekilinin izni olmadan tüm personel ve diğer insanlar yangın yerini terk etmeyecektir.
g)Yangın söndürme çalışmalarına katılacak tüm vasıta ve iş makineleri yangın durumunda vakit kaybetmeden yangına müdahale etmeleri için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından depolarının doldurulmasını beklemeden, depolarını doldurarak hemen hareket edecekler, yangın sonrası dönüşlerinde sarf ettikleri akaryakıtı Orman Bölge Müdürlüğü hesabından ve Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği akaryakıt istasyonundan temin edeceklerdir.
h)Diğer Kamu Kurumlarının şantiyelerde çalışan elemanları ve ilgililerine, orman yangını vukuunda herhangi bir emir beklemeden yangına müdahale edebilecekleri ve yangın halinde talep edilmesi halinde ilgili kurum amirlerinden emir beklemeksizin yangına araç vermeleri hususu, Orman Teşkilatınca ilgili kurum amirlerine bildirilecektir.
i)Yangın teknik bakımdan söndürülmesi işi, yangının söndürülmesine iştirak eden en büyük orman amiri tarafından sevk ve idare olunur.
i)Orman yangını vukuunda; Erzurum Merkez İlçe dâhilindeki arazilerde her türlü yolun yapımı, bakımı ve diğer işlerde çalışmakta olan özellikle Özel İdare, Karayolları, DSİ, Aras EDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait dozer, greyder, kepçe gibi iş makineleri ile minibüs, pikap, kamyon gibi hizmet vasıtalarından, treyler ve Belediye'ye ait itfaiye araçlarından; Mahalli işletme müdürlüğünün talebi üzerine, orman yangını vukuunda bu amaçla istifade edilebileceği hususu, kararda imzaları bulunan ilgili kuruluşların yöneticileri tarafından operatörler, şoförler ile mesai haricindeki ve tatil günlerindeki nöbetçilere emirlenecektir.
j)Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına yeterli elemanlar tarafından çok dikkatli bir şekilde devam edilecek, tamamen söndürülmeden, parlama ve sıçrama ihtimali kesin olarak bertaraf edilmeden yangın mahalli terk edilmeyecek, aksi halde sorumlular hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
k)Büyük yangınların meydana gelip devam etmesi halinde, Orman Bölge Müdürlüğünce yangının bir an önce söndürülmesi amacıyla acilen üst kurulun bir merkezde toplanarak sevk ve idare etmesi sağlanacaktır.
l)Büyük orman yangınlarında veya talep halinde tam teşekküllü bir ambulans yangın mahallinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazır bulundurulacaktır. Ambulans bulunan il dâhilindeki tüm sağlık kurumu ve hastaneler de benzer uygulama için hazırlıklı olacaklardır.

C) YANGIN SÖNDÜKTEN SONRA YAPILACAK İŞLER:
Yangın tamamen söndürüldükten sonra Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Başkanının lüzum görmesi halinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri ile köy muhtarlarının katılacağı bir toplantı yapılarak; Yangının çıkış sebepleri, alman tedbirlerin yeterli olup-olmadığı, yangın söndürme çalışmalarında aksayan hususların bulunup-bulunmadığı, varsa neler olduğu, bunların giderilebilmesi için nelerin yapılabileceği, ilave tedbirlerin gerekip gerekmediği görüşülerek karara bağlanacaktır.
Yukarıda bölümler halinde sıralanan hususların yerine getirilmesinde toplantıya katılan kurum ve kuruluşların il ve ilçedeki yetkilileri ile İlde Vali, İlçelerde Kaymakamların denetimi altında koordineli bir şekilde çalışarak tüm sorunları halledecekler, orman yangınları başta İlçe Kaymakamları olmak üzere hepsinin en önemli ve öncelikli görevleri olacak, bu konuda herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecektir. 
Bu toplantıda alınan orman yangınları ile mücadele komisyonun kararları, Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından tüm muhtarlıklara duyurulacak; Vali'nin emri ile sekretaryalığı Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan bu kararlar yine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bürosu tarafından, mahalli basın-yayın organları kanalıyla mümkün olduğu kadar tüm kamuoyuna duyurulacaktır. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilecek bu kararlar kurumlarınca da tüm bağlı Bu toplantıda alınan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun Kararları, Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından tüm muhtarlıklara duyurulacak; Vali'nin emri ile sekretaryalığı Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan bu kararlar yine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bürosu tarafından, mahalli basın-yayın organları kanalıyla mümkün olduğu kadar tüm kamuoyuna duyurulacaktır. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilecek bu kararlar kurumlarınca da tüm bağlı birimlerine duyurulacaktır." maddeleri duyuruldu.
 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.